OWH – Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Ogólne informacje – zakres obowiązywania

 1. Poniższe warunki (OWH) obowiązują w odniesieniu do wszystkich stosunków handlowych pomiędzy zamawiającym a firmą SPÄNEX. Odmienne warunki zakupów zamawiającego nie stają się częścią umowy – nawet w następstwie przyjęcia zamówienia. Ogólne Warunki Handlowe lub warunki zakupów zamawiającego stają się częścią umowy tylko wówczas i w takim zakresie, w jakim firma SPÄNEX  udzieli wyraźnej zgody na ich ważność. Wymóg udzielenia zgody obowiązuje również w przypadku, gdy firma SPÄNEX wykonuje usługę bez zastrzeżeń, znając Ogólne Warunki Handlowe zamawiającego..

  OWH firmy SPÄNEX mają zastosowanie szczególnie w odniesieniu do umów sprzedaży i / lub dostawy rzeczy ruchomych, niezależnie od tego, czy firma SPÄNEX sama je produkuje czy kupuje od dostawcy..

  O ile nie uzgodniono inaczej, OWH firmy SPÄNEX w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia lub w ostatniej wersji przekazanej jej w formie tekstowej jako umowa ramowa obowiązują również w odniesieniu do podobnych przyszłych umów.

 2. Warunki firmy SPÄNEX obowiązują tylko w odniesieniu do przedsiębiorstw (§ 14 kodeksu cywilnego (niem. BGB)), osób prawnych prawa publicznego lub odrębnego majątku publiczno-prawnego w rozumieniu § 310 ust. 1 BGB..

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

 1. Oferty oraz informacje firmy SPÄNEX w katalogach, broszurach i reklamach mogą ulec zmianie i nie są wiążące, chyba że są one wyraźnie określone jako wiążące i zostaną włączone do umowy jako jej treść. Poza tym dla zakresu dostawy miarodajne jest pisemne potwierdzenie zamówienia. Zakres dostawy i usług nie obejmuje: usług budowlanych (murowanie i kucie bruzd), prac przy konstrukcjach stalowych, prac instalacyjnych w zakresie instalacji grzewczych i zasilających oraz prac przy instalacjach elektrycznych. Inne przypadki wyłączenia z zakresu dostaw i usług zostały podane w potwierdzeniu zamówienia.

  Uzgodnienia ustne stron umowy przed zawarciem umowy zastępuje się umową pisemną. Uzupełnienia i zmiany zawartej umowy wymagają zachowania formy pisemnej..
   
 2. Pracownicy terenowi firmy SPÄNEX nie są uprawnieni do zawierania umów wykraczających poza zasady tu określone, chyba że firma SPÄNEX potwierdzi zamawiającemu na piśmie propozycje pracowników terenowych..
   
 3. Firma SPÄNEX zastrzega sobie prawa własności i autorskie do wzorów, kosztorysów, rysunków oraz podobnych informacji natury materialnej i niematerialnej – również w formie elektronicznej; nie mogą być one udostępniane osobom trzecim, wzgl. można je udostępnić jedynie za pisemną zgodą firmy SPÄNEX, niezależnie od tego, czy firma SPÄNEXokreśliła je jako poufne. Jeżeli zamówienie nie zostanie złożone przez zamawiającego, wszystkie dokumenty muszą zostać bezzwłocznie zwrócone firmie SPÄNEX.

  Firma SPÄNEX zobowiązuje się udostępniać osobom trzecim informacje i dokumenty wskazane przez zamawiającego jako poufne tylko za jego zgodą..
   
 4. Zamówienie niewiążących ofert firmy SPÄNEX przez zamawiającego uważa się za ofertę wiążącą; firma SPÄNEX jest uprawniona do jej przyjęcia w ciągu 4 tygodni. Przyjęcie może zostać zadeklarowane na piśmie (np. przez potwierdzenie zamówienia) lub w sposób dorozumiany przez wykonanie usługi na rzecz zamawiającego.

§ 3 Czas dostawy i wykonania usługi

 1. Terminy dostaw lub okresy wynikają z konkretnych uzgodnień między stronami umowy. Przestrzeganie podanych terminów dostaw wymaga wyjaśnienia wszystkich kwestii handlowych i technicznych oraz przesłania zamawiającemu potwierdzenia zamówienia. Zamawiający musi również wypełnić i udokumentować wszystkie spoczywające na nim zobowiązania, które są niezbędne do wykonania usługi przez firmę SPÄNEX – np. dostarczenie niezbędnych zaświadczeń urzędowych lub pozwoleń, pozostałe prace wstępne lub uiszczenie zaliczki – zgodnie z przepisami i w terminie. W przeciwnym razie czas dostawy zostaje odpowiednio wydłużony. Nie dotyczy to przypadku, gdy firma SPÄNEX jest odpowiedzialna za opóźnienie.

  Tak samo okresy te są odpowiednio przedłużane, jeżeli ich nieprzestrzeganie zostało spowodowane działaniem siły wyższej (wojna itp.) lub podobnych wydarzeń (strajk itp.).
   
 2. Poza tym czas dostawy jest zachowany, jeżeli przedmiot dostawy opuścił fabrykę firmy SPÄNEX przed jego upływem lub gdy zamawiający został poinformowany na piśmie o gotowości do wysyłki. W przypadku konieczności dokonania odbioru decydujący jest – z wyjątkiem przypadku uzasadnionej odmowy odbioru – termin odbioru , wzgl. powiadomienie o gotowości do odbioru.
   
 3. Dotrzymanie terminu dostawy jest obwarowane zastrzeżeniem realizacji prawidłowych i terminowych dostaw własnych. Firma SPÄNEX możliwie jak najszybciej poinformuje zamawiającego o wszelkich opóźnieniach, które się ujawnią. Jeżeli usługa nie jest dostępna również w nowym terminie dostawy, przy czym nie wynika to z winy firmy SPÄNEX lub jej dostawców, firma SPÄNEX ma prawo do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy; już wykonane świadczenie wzajemne zostanie bezzwłocznie zwrócone.
   
 4. Jeżeli wysyłka lub odbiór przedmiotu dostawy opóźnia się z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, zostanie on obciążony kosztami z tytułu opóźnienia, które zostaną naliczone po upływie miesiąca od zgłoszenia gotowości do wysyłki lub odbioru.

 5. Opóźnienie w dostawie firmy SPÄNEX regulują przepisy ustawowe; w każdym przypadku konieczne jest upomnienie zamawiającego. W przypadku opóźnienia w dostawie wyłącza się żądanie kary umownej. Jeżeli firma SPÄNEX opóźnia się, zamawiający może zażądać ryczałtowego odszkodowania. Jego wysokość wynosi maks. 0,5 % za każdy zakończony tydzień opóźnienia, ale nie więcej niż łącznie 5 % wartości dostawy dla tej części dostaw, której celowa eksploatacja nie mogła się rozpocząć ze względu na spowodowane opóźnienie. Prawo firmy SPÄNEX do dochodzenia roszczenia o stwierdzenie, że zamawiający poniósł mniejszą szkodę lub nie poniósł jej wcale, pozostaje nienaruszone. 
   
 6. Prawa zamawiającego zgodnie z § 8 niniejszych OWH oraz prawa ustawowe firmy SPÄNEX, w szczególności w przypadku wyłączenia obowiązku wykonania usługi (np. w przypadku niemożności lub nieracjonalności wykonania usługi i / lub świadczenia uzupełniającego), pozostają nienaruszone.

§ 4 Przejście ryzyka, wysyłka / opakowanie, odbiór

 1. O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, dostawę uzgadnia się jako „loco fabryka” – nawet jeżeli jest ona realizowana bez kosztów przewozu. Jest to również miejsce spełnienia świadczenia w odniesieniu do dostawy i ewentualnego świadczenia uzupełniającego. Na żądanie i koszt zamawiającego, wykonane dzieło zostanie wysłane do innego miejsca przeznaczenia. W przypadku sprzedaży do miejsca przeznaczenia ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się stanu rzeczy przechodzi z chwilą wydania towaru na spedytora, przewoźnika lub inną osobę bądź instytucję wyznaczoną do realizacji wysyłki po dostarczeniu towaru. W tym przypadku firma SPÄNEX jest uprawniona do określenia rodzaju wysyłki (firma transportowa, trasa wysyłki, opakowanie itp.). Firma SPÄNEX dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić życzenia i interesy zamawiającego w odniesieniu do rodzaju i trasy wysyłki; dodatkowe koszty z tego tytułu – również w przypadku uzgodnionej dostawy bez kosztów przewozu – obciążają zamawiającego. 
   
 2. Niezależnie od punktu 1, ostatnim momentem przejścia ryzyka w przypadku dostawy z montażem jest dzień dostawy do zakładu zamawiającego. W przypadku gdy ma nastąpić odbiór, to on ma decydujące znaczenie dla momentu przejścia ryzyka. Zastosowanie w tym zakresie mają przepisy ustawowe prawa umów o dzieło. Zwłoka w przyjęciu przedmiotu zamówienia przez zamawiającego jest równoznaczna z jego przekazaniem, wzgl. odbiorem.
   
 3. Firma SPÄNEX nie przyjmuje z powrotem opakowań transportowych i wszystkich innych opakowań zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie opakowań. Zamawiający musi zapewnić utylizację opakowania na własny koszt.
   
 4. Jeżeli wysyłka, dostawa, rozpoczęcie, wykonanie instalacji lub montażu zostanie opóźnione na życzenie lub z winy zamawiającego, wówczas ryzyko przechodzi na zamawiającego. Firma SPÄNEX przechowuje towary na koszt i ryzyko zamawiającego. W tym przypadku zgłoszenie gotowości do wysyłki jest równoznaczne z wysyłką.
   
 5. Jeżeli zamawiający popadnie w zwłokę z przyjęciem przedmiotu zamówienia lub w sposób zawiniony naruszy inne zobowiązania do współpracy, wówczas firma SPÄNEX jest uprawniona do zażądania odszkodowania za powstałą z tego tytułu szkodę i ewentualne dodatkowe wydatki. Dalej idące roszczenia pozostają zastrzeżone. Ryzyko przypadkowego pogorszenia i przypadkowej utraty przechodzi na zamawiającego z chwilą wystąpienia zwłoki w przyjęciu przedmiotu zamówienia lub zwłoki dłużnika.
   
 6. Firma SPÄNEX jest uprawniona do dokonywania dostaw częściowych, o ile są one pożądane przez zamawiającego lub są dla niego uzasadnione.  W szczególności firma SPÄNEX jest uprawniona do dokonywania dostaw częściowych, jeżeli kompletna dostawa zamówienia zostanie opóźniona ze względu na fakt, że informacje techniczne wymagane przez firmę SPÄNEX nie zostały przekazane w terminie.

  Zamówienia uzupełniające są dostarczane i rozliczane osobno. Zamówienia uzupełniające nie utrudniają przejścia ryzyka już zrealizowanych dostaw (częściowych).

§ 5 Ceny i płatności

 1. Cenniki oraz informacje o cenach w katalogu i Internecie mogą ulec zmianie. Uzgodnienia dotyczące cen stałych wymagają pisemnej umowy pomiędzy firmą SPÄNEX a zamawiającym. Ceny obowiązują bez specjalnych uzgodnień jako „loco fabryka” (bez opakowania, wysyłki, frachtu, rozładunku, montażu, uruchomienia, opłat celnych, innych kosztów dodatkowych itp. – są one fakturowane oddzielnie) plus ustawowy podatek VAT (w momencie wystawienia faktury).
 2. W przypadku sprzedaży do miejsca przeznaczenia zamawiający ponosi koszty transportu z magazynu oraz ewentualnego preferowanego ubezpieczenia transportowego. Zlecenie zawarcia ubezpieczenia transportowego musi zostać przedłożone firmie SPÄNEX na piśmie. W przeciwnym razie wysyłka jest realizowana bez ubezpieczenia na ryzyko zamawiającego. Uszkodzenia w transporcie lub utrata przedmiotów dostawy muszą zostać zarejestrowane natychmiast po otrzymaniu przesyłki, odnotowane w dokumentach przewozowych i zgłoszone firmie SPÄNEX na piśmie.
 3. Faktury za towar są wymagalne i płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury i dostawy, wzgl. odbioru, bez potrąceń w dowolnej placówce finansowej na konto firmy SPÄNEX. W przypadku płatności w terminie 8 dni od daty wystawienia faktury firma SPÄNEX udziela skonta w wysokości 2 %.

  Jeżeli uzgodniono płatność wieloetapową, stosuje się następującą regulację: 
  - 1/3 wysokości zaliczki natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, 
  - 1/3 w momencie, gdy zamawiający zostanie poinformowany, że towar jest gotowy do wysyłki, ale przed wysłaniem towaru, 
  - -     1/3 po zakończeniu montażu, uruchomieniu i odbiorze, ale nie później niż 30 dni od dostawy.
  Jeżeli płatności faktur częściowych zostaną dokonane w terminie 8 dni od daty wystawienia faktury, firma SPÄNEX udziela skonta w wysokości 2%.

  Udzielenie skonta jest zasadniczo możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie poprzednie i wymagalne faktury zostały w całości zapłacone. Firma SPÄNEX jest uprawniona – również w ramach bieżących stosunków handlowych – w każdej chwili do zrealizowania dostawy w całości lub w części tylko po uiszczeniu płatności z góry; stosowne zastrzeżenie jest deklarowane najpóźniej w momencie potwierdzenia zamówienia.

  Faktury za usługi jak np. montaż, uruchomienie, prace konserwacyjne i przewóz nie są objęte skontem i są płatne w terminie 8 dni bez żadnych potrąceń. W przypadku przedawnionych należności (zwłoka w rozumieniu § 286 BGB) firma SPÄNEX jest uprawniona do zaliczenia płatności w pierwszej kolejności na poczet starych długów i zrealizowania dostawy w całości lub w części tylko po uiszczeniu płatności z góry.

  Poza tym firma SPÄNEX jest uprawniona do zażądania zaliczki w przypadku gdy wartość zamówienia wynosi 25 000,00 € i więcej.

 4. Płatność jest uważana za dokonaną dopiero wtedy, gdy firma SPÄNEX może dysponować daną kwotą. W przypadku płatności czekowych płatność jest uważana za dokonaną dopiero gdy czek zostanie zrealizowany (płatność w celu wykonania zobowiązania).

 5. Po upływie poszczególnych terminów zamawiający popada w zwłokę nawet bez specjalnego upomnienia. W tym zakresie obowiązują regulacje ustawowe. Prawo do dochodzenia udowodnionej, wyższej szkody z tytułu utraconych odsetek oraz innych szkód z tytułu zwłoki pozostaje nienaruszone. W stosunku do kupców nie narusza to również prawa do odsetek przypadających po nastąpieniu wymagalności z tytułu zaległości handlowych (§ 353 kodeksu handlowego (niem. HGB).

 6. W przypadku długoterminowych umów płatniczych cała pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna do zapłaty, jeżeli zamawiający zalega z płatnością dwóch kolejnych rat dłużej niż 10 dni.

 7. Prawo zamawiającego do wstrzymania płatności lub potrącenia ich z roszczeń wzajemnych z tytułu spornych lub innych stosunków prawnych przysługuje mu tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone. W przypadku wad dostawy roszczenia wzajemne zamawiającego pozostają nienaruszone.

 8. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że roszczenie do ceny kupna / ceny świadczonego dzieła jest zagrożone brakiem zdolności płatniczej kupującego (np. wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego), wówczas firma SPÄNEX jest uprawniona – zgodnie z przepisami ustawowymi – do odmowy wykonania świadczenia i (ewentualnie po wyznaczeniu terminu) do odstąpienia od umowy (§ 321 BGB). W przypadku produkcji przedmiotów o indywidualnej specyfikacji (wyroby unikatowe) firma SPÄNEX może zadeklarować natychmiastowe odstąpienie od umowy.

§ 6 Zastrzeżenie prawa własności

 1. Firma SPÄNEX zastrzega sobie prawo własności do przedmiotu dostawy do momentu całkowitej zapłaty wszystkich obecnych i przyszłych należności – również za ewentualne dodatkowe i przyszłe należne usługi dodatkowe – z tytułu umowy i bieżących stosunków handlowych. Firma SPÄNEX jest uprawniona do ubezpieczenia towaru objętego zastrzeżeniem własności na koszt zamawiającego od szkód spowodowanych przez ogień, wodę i kradzież w wystarczającej wysokości do wartości odtworzeniowej, chyba że zamawiający sam zawarł stosowne ubezpieczenie. Prace konserwacyjne i inspekcyjne, które staną się niezbędne, muszą zostać wykonane przez zamawiającego w terminie i na koszt własny.

 2. Przedmiot dostawy objęty zastrzeżeniem własności nie może być przedmiotem zastawu na rzecz osób trzecich ani cesji na zabezpieczenie przed całkowitym spłaceniem zabezpieczonych wierzytelności. Zamawiający musi bezzwłocznie poinformować firmę SPÄNEX na piśmie w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub o dostępie osób trzecich (np. zajęciu) do przedmiotów dostawy, które są własnością firmy SPÄNEX.

 3. W przypadku postępowania wbrew postanowieniom umowy ze strony zamawiającego, w szczególności w przypadku braku płatności wymagalnych należności, firma SPÄNEX jest uprawniona do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi lub / i do zażądania wydania przedmiotu dostawy na podstawie zastrzeżenia własności. Żądanie wydania nie obejmuje jednocześnie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Firma SPÄNEX jest raczej uprawniona do zażądania jedynie wydania przedmiotu dostawy i zastrzeżenia sobie prawa do odstąpienia od umowy. Jeżeli zamawiający nie uiści wymagalnej należności, firma SPÄNEX może dochodzić tych praw tylko wtedy, gdy zamawiającemu wyznaczono wcześniej stosowny termin płatności lub gdy wyznaczenie takiego terminu jest zbędne według przepisów ustawowych.

 4. Zamawiający jest uprawniony do odsprzedaży i / lub przeróbki przedmiotu dostawy objętego zastrzeżeniem własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej.

  Już teraz zamawiający ceduje roszczenia wobec osób trzecich wynikające z odsprzedaży przedmiotów dostawy lub wyrobów (w przypadku przetworzenia, zmieszania lub połączenia) w całości lub w wysokości ewentualnej współwłasności. Firma SPÄNEX przyjmuje cesję. Wymienione w ust. 2 obowiązki zamawiającego obowiązują również w kontekście scedowanych wierzytelności.

  W przypadku odsprzedaży zamawiający jest uprawniony do ściągnięcia należności na równi z firmą SPÄNEX. Firma SPÄNEX zobowiązuje się nie ściągać należności tak długo, jak długo zamawiający wypełnia swoje zobowiązania płatnicze i nie brakuje mu zdolności płatniczej, a firma SPÄNEX nie dochodzi prawa zastrzeżenia własności poprzez wykonanie prawa zgodnie z ust. 3. W takim przypadku firma SPÄNEX może zażądać, aby zamawiający poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, przekazał nam wszystkie informacje niezbędne do windykacji, przekazał stosowne dokumenty i poinformował dłużnika o cesji. Firma SPÄNEX jest w takim przypadku uprawniona do cofnięcia uprawnień zamawiającego do odsprzedaży przedmiotów dostawy, które są objęte zastrzeżeniem własności.

  Zastrzeżenie własności rozciąga się na pełną wartość wyrobów powstałych w wyniku przetworzenia, zmieszania lub połączenia, przy czym to my zachowujemy status producenta. Jeżeli prawo własności osoby trzeciej pozostaje w mocy w przypadku przetworzenia, zmieszania lub połączenia z jej towarem, wówczas firma SPÄNEX nabywa współwłasność w stosunku wartości faktur przetworzonych, zmieszanych lub połączonych przedmiotów dostawy.

  Jeżeli możliwa do zrealizowania wartość zabezpieczeń przekracza wierzytelności firmy SPÄNEX o więcej niż 10 %, firma SPÄNEX zwolni wybrane przez siebie zabezpieczenia na żądanie zamawiającego.

§ 7 Gwarancja / wady materiałowe i prawne

 1. Do roszczeń zamawiającego z tytułu wad w przypadku wad materiałowych i prawnych (w tym nieprawidłowej i niekompletnej dostawy oraz nieprawidłowego montażu lub obarczonej błędami instrukcji montażu) stosuje się przepisy ustawowe, o ile poniżej nie postanowiono inaczej. We wszystkich przypadkach nienaruszone pozostają specjalne przepisy ustawowe w przypadku końcowej dostawy nieprzetworzonych towarów do konsumenta, nawet jeżeli konsument dokonał ich dalszego przetworzenia (regres do dostawcy zgodnie z § 478 BGB). Wyłącza się roszczenia z tytułu regresu do dostawcy, jeżeli wadliwy towar został przetworzony przez zamawiającego lub innego przedsiębiorcę, np. poprzez włączenie go do innego produktu.

 2. Podstawą odpowiedzialności za wady jest przede wszystkim porozumienie dotyczące jakości przedmiotu dostawy. Konkretne opisy produktów i specyfikacje producenta, które stały się przedmiotem indywidualnej umowy, są uznawane za porozumienie w sprawie jakości towaru.

 3. Jeżeli jakość wykonania nie została uzgodniona, ocena wady opiera się na przepisach ustawowych (§ 633 ust. 1 zdanie 2 i 3 BGB, wzgl. § 434 ust. 1 zdanie 2 i 3 BGB). Firma SPÄNEX nie ponosi odpowiedzialności za publiczne oświadczenia osób trzecich (wypowiedzi reklamowe), których zamawiający nie wskazał jako istotne dla decyzji.

 4. Roszczenia zamawiającego z tytułu wad przysługują tylko wtedy, gdy zamawiający spełnił prawidłowo swoje obowiązki w zakresie kontroli i zgłaszania wad zgodnie z § 377 HGB. Zgłoszenie wad musi być dokonane bezzwłocznie w formie pisemnej. Jeżeli zamawiający nie dokona prawidłowej kontroli i / lub nie zgłosi wad, wyłącza to odpowiedzialność firmy SPÄNEX za niezgłoszoną, wzgl. niezgłoszoną w terminie lub zgłoszoną nieprawidłowo wadę zgodnie z przepisami ustawowymi.

 5. Jeżeli dostarczony przedmiot jest wadliwy, firma SPÄNEX może wybrać, czy świadczenie uzupełniające ma być wykonane przez usunięcie wady (naprawa) czy przez dostawę wolnego od wad przedmiotu (dostawa zastępcza). Prawo do odmowy spełnienia świadczenia uzupełniającego zgodnie z wymogami ustawowymi pozostaje nienaruszone.

 6. Firma SPÄNEX jest uprawniona do uzależnienia należnego świadczenia uzupełniającego od tego, czy zamawiający ureguluje wymagalną należność. Zamawiający jest jednak uprawniony do zatrzymania części należności proporcjonalnie do wady.

 7. Zamawiający ma obowiązek zapewnienia niezbędnego czasu i możliwości w celu spełnienia świadczenia uzupełniającego, w szczególności musi on przekazać reklamowany przedmiot w celach kontroli. W przypadku dostawy zastępczej zamawiający musi zwrócić wadliwy przedmiot zgodnie z przepisami ustawowymi. Świadczenie uzupełniające nie obejmuje ani demontażu wadliwego przedmiotu ani ponownego montażu, jeżeli firma SPÄNEX nie była pierwotnie zobowiązana do montażu.

 8. Nakłady niezbędne do przeprowadzenia kontroli i spełnienia świadczenia uzupełniającego, w szczególności koszty transportu, podróży, robocizny i materiałów, jak również ewentualne koszty demontażu i montażu, ponoszone są przez firmę SPÄNEX zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli wada rzeczywiście wystąpiła. W przeciwnym razie firma SPÄNEX może zażądać od kupującego rekompensaty kosztów wynikających z nieuzasadnionego żądania usunięcia wad (w szczególności kosztów kontroli i transportu), chyba że brak wad nie był dla zamawiającego rozpoznawalny.

 9. W pilnych przypadkach (np. bezpieczeństwo eksploatacji) lub w celu zapobieżenia nieproporcjonalnej szkodzie, zamawiający ma prawo sam usunąć wadę i zażądać od firmy SPÄNEX pokrycia obiektywnie koniecznych wydatków z tego tytułu. Firma SPÄNEX musi zostać bezzwłocznie poinformowana o podjęciu próby naprawy we własnym zakresie. Prawo do dokonania naprawy we własnym zakresie nie istnieje, jeżeli firma SPÄNEX byłaby uprawniona do odmowy stosownego świadczenia uzupełniającego zgodnie z przepisami ustawowymi.

 10. Jeżeli świadczenie uzupełniające nie powiedzie się lub bezskutecznie upłynął rozsądny termin spełnienia świadczenia uzupełniającego (o ile termin ten nie był zbędny), zamawiający może odstąpić od umowy lub obniżyć cenę. W przypadku nieznacznej wady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 11. Roszczenia zamawiającego o odszkodowanie, wzgl. rekompensatę za daremne wydatki istnieją również w przypadku wad tylko zgodnie z poniższymi regulacjami i w pozostałych przypadkach są wykluczone.

§ 8 Odpowiedzialność

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszych OWH, w tym również z poniższych przepisów, firma SPÄNEX ponosi odpowiedzialność za zobowiązania umowne i pozaumowne zgodnie z przepisami ustawowymi.
   
 2. Firma SPÄNEX ponosi odpowiedzialność za szkody – niezależnie od przyczyny prawnej – w zakresie odpowiedzialności za zawinienie w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego niedbalstwa firma SPÄNEX ponosi odpowiedzialność z zastrzeżeniem łagodniejszego wymiaru odpowiedzialności zgodnie z przepisami ustawowymi (np. dbałość w sprawach własnych) tylko

   - za szkody wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia,

  - za szkody wynikające z nieznacznego naruszenia istotnego obowiązku umownego (którego spełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie i na którego przestrzeganiu partner umowy regularnie polega i może polegać); w tym przypadku jednak odpowiedzialność ogranicza się do odszkodowania za przewidywalną, zwykle występującą szkodę.

 3. Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z ust. 2 obowiązują również w przypadku naruszenia obowiązków przez osoby, wzgl. na korzyść osób, za których zawinienie firma SPÄNEX jest odpowiedzialna zgodnie z przepisami ustawowymi. Nie mają one zastosowania, jeżeli firma SPÄNEX podstępnie przemilczała wadę lub udzieliła gwarancji na jakość przedmiotu dostawy oraz na roszczenia zamawiającego zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.

 4. Z powodu naruszenia obowiązku, które nie polega na wadzie, zamawiający może odstąpić od umowy lub wypowiedzieć umowę tylko wtedy, gdy firma SPÄNEX jest odpowiedzialna za naruszenie obowiązku. Wyłącza się swobodne prawo do wypowiedzenia umowy przez zamawiającego (w szczególności zgodnie z §§ 650, 648 BGB). Poza tym zastosowanie mają wymogi ustawowe i konsekwencje prawne.

§ 9 Przedawnienie

 1. Termin przedawnienia dla roszczeń z tytułu wad wynosi 12 miesięcy, licząc od momentu przejścia ryzyka; jeżeli uzgodniono odbiór, termin przedawnienia rozpoczyna bieg z chwilą odbioru, najpóźniej od początku biegu ustawowego terminu przedawnienia.

 2. W przypadku szkód, które nie powstały na samym przedmiocie dostawy, ustawowe przepisy dotyczące przedawnienia obowiązują tylko o tyle, o ile firma SPÄNEX może zostać oskarżona o działanie umyślne, rażące niedbalstwo (również organów lub czołowych pracowników), zawinione uszkodzenie ciała, utratę życia, zdrowia lub podstępne przemilczenie, wzgl o ile w przypadku wad przedmiotu dostawy zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt istnieje odpowiedzialność za szkody osobowe i materialne na przedmiotach użytkowanych prywatnie.

§ 10 Prawa ochronne i autorskie

 1. Firma SPÄNEX jest zobowiązana – z zastrzeżeniem stojących na przeszkodzie porozumień – do świadczenia na terenie kraju usług wolnych od praw ochronnych na przedmioty własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich.

 2. Jeżeli osoby trzecie wystąpią z uzasadnionymi roszczeniami wobec zamawiającego z powodu naruszenia praw ochronnych, firma SPÄNEX ponosi odpowiedzialność w terminie zgodnie z § 9 w następujący sposób:

  a) firma SPÄNEX według własnego uznania i na własny koszt uzyskuje prawo do korzystania z danej dostawy albo dokonuje jej zmiany lub wymiany tak, aby prawo do korzystania nie zostało naruszone. 

  b) odszkodowanie  zamawiającego regulują przepisy § 8. 

 3. Wyżej wymienione zobowiązania dotyczą firmy SPÄNEX jedynie w zakresie, w jakim zamawiający bezzwłocznie powiadomi o roszczeniu osoby trzeciej, nie uzna naruszenia wobec osoby trzeciej, a wszelkie środki obrony i inne środki pozostają zastrzeżone firmie SPÄNEX.
   
 4. Jeżeli roszczenia osób trzecich opierają się na naruszeniu praw ochronnych przez zamawiającego, wyłącza się roszczenia wobec firmy SPÄNEX. To samo dotyczy sytuacji, w której naruszenie praw ochronnych występuje w związku z wymogami zamawiającego lub w związku z zastosowaniem, zmianą itp., które nie było możliwe do przewidzenia przez firmę SPÄNEX.
   
 5. Wyłącza się dalej idące roszczenia zamawiającego wobec firmy SPÄNEX z powodu naruszenia praw ochronnych i autorskich.

§ 11 Wybór prawa, właściwość miejscowa sądu i język umowy

 1. Stosunki między stronami umowy reguluje wyłącznie prawo obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec z wyłączeniem Międzynarodowego Prawa Unifikacyjnego, w szczególności międzynarodowego prawa handlowego.
   
 2. Jeżeli zamawiający jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub odrębnym majątkiem publiczno-prawnym, wyłączną – również w kontekście międzynarodowym – właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów wynikających z umowy jest siedziba firmy SPÄNEX (Uslar). Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy zamawiający jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB. Firma SPÄNEX jest jednak uprawniona do wniesienia skargi w miejscu spełnienia zobowiązania dostawy, wzgl. zgodnie z niniejszymi OWH lub nadrzędnym porozumieniem indywidualnym lub w ogólnej właściwości miejscowej sądu zamawiającego. Nadrzędne przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące jurysdykcji wyłącznej, pozostają nienaruszone.
   
 3. Językiem umowy i korespondencji jest język niemiecki. W przypadku sporów dotyczących tłumaczenia i / lub wykładni umów i korespondencji wiążące są wyłącznie niemieckie wersje dokumentów i umów.

Stan: styczeń 2020 r.