Odpylanie pyłu gumowego za pomocą odpylaczy SPÄNEX

Znany producent stanął przed zadaniem odsysania pyłu gumowego powstającego podczas szlifowania, tzn. zbierania go, transportu pneumatycznego, oddzielania i przenoszenia do małych pojemników.

Oprócz wymagań stawianych maszynie (wymagane podciśnienie na dyszy maszyny 4.000 Pa) na pierwszym planie znalazły się aspekty bezpieczeństwa, ponieważ pył ze szlifowania gumy jest sklasyfikowany jako łatwopalny i należy go przyporządkować do klasy wybuchu pyłu ST1.

Na tym tle opracowano koncepcję bezpieczeństwa we współpracy z DMT (Deutsche Montan-Technologie GmbH, Fachstelle für Explosionsschutz - Bergbau und Versuchsstrecke - Bochum), która przewidywała stosowanie systemów wykrywania i gaszenia iskier (GreCon w Alfeld) i obejmowała stosowanie odpornych na wstrząsy ciśnieniowe pojedynczych urządzeń filtrujących.

Biorąc pod uwagę te specyfikacje oraz przestrzenne warunki brzegowe, do odpylania 3 szlifierek taśmowych przewidziano 3 kompaktowe stacje usuwania odpadów, składające się z komory wstępnej separacji, sekcji filtracyjnej, podwójnej śluzy klapowej oraz zintegrowanego wentylatora wyciągowego. Dzięki konstrukcji odpornej na wstrząsy ciśnieniowe odpylacze kompaktowe (rys. 1) mogą być instalowane w pomieszczeniach produkcyjnych.

Jak już wspomniano, ze względu na wysoką odporność po stronie maszyny, w dyszach ssących okapów maszyn musi być zapewnione podciśnienie wynoszące 4000 Pa. Aby zapewnić to podciśnienie we wszystkich fazach pracy i spełnić wymóg optymalnego dostosowania wydajności odpylania do odpowiednich wymagań, konieczna była regulacja prędkości obrotowej wentylatorów zintegrowanych z odpylaczami. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnego wentylatora po stronie czystego powietrza (bez źródła zapłonu), przy maksymalnej prędkości obrotowej można uzyskać całkowity wzrost ciśnienia o 8.000 Pa.

Pył gumowy zebrany na szlifierkach jest transportowany rurami ssącymi do odpowiednich odpylaczy. Cząsteczki pyłu, z których część stanowi aglomerat, są już oddzielone od powietrza transportowego w komorze wstępnej separacji i przenoszone przez podwójną śluzę klapową do pyłoszczelnego małego pojemnika. Pozostałe cząstki pyłu są zatrzymywane na elementach filtrujących, które są przewodzące, aby uniknąć ładowania elektrostatycznego. Całkowicie oczyszczone powietrze jest odprowadzane na zewnątrz jako powietrze wywiewne przez wentylator i podłączony system kanałów.

Drobny pył zatrzymany w elementach filtrujących jest usuwany za pomocą wysoce skutecznego, lecz delikatnego systemu oczyszczania za pomocą impulsów strumieniowych, a następnie przenoszony do pojemników za pomocą śluz z podwójną klapką.

Przekonujące zalety tej technologii systemowej zostaną podsumowane w skrócie:

  • kompaktowe, całkowicie zmontowane stacje utylizacji, składające się z komory wstępnej separacji/filtra, dwukomorowej śluzy, zintegrowanego wentylatora wyciągowego,
  • ekonomiczna praca wyciągowa dzięki wentylatorom wyciągowym z regulacją prędkości obrotowej
  • instalacja w pomieszczeniach produkcyjnych poprzez odporną na wstrząsy ciśnieniowe konstrukcję obudowy odpylacza oraz zastosowanie systemu wykrywania iskry i gaszenia,
  • stałe podciśnienie podczas produkcji,
  • zoptymalizowana koncepcja bezpieczeństwa, związana z ochroną przeciwpożarową i przeciwwybuchową.

Pracownicy klienta odpowiedzialni za ten projekt wybrali najnowocześniejszą, przyszłościową technikę odciągową o optymalnym stosunku ceny do wydajności, zgodnie z mottem przedsiębiorstwa, jakim jest oferowanie klientom produktów najwyższej jakości.

W drugim zakładzie produkcyjnym zainstalowano dwa podobne systemy. Ze względu na większą objętość powietrza na jednostkę (6.200 m³/h) zamiast odpylaczy zastosowano dwa filtry kompaktowe (rys. 2). Wentylatory wyciągowe są również rozmieszczone po stronie czystego powietrza i zintegrowane z jednostkami filtrującymi. Odfiltrowane powietrze może być odprowadzane na zewnątrz (praca z powietrzem wywiewanym) lub zwracane do pomieszczeń produkcyjnych (praca z powietrzem powrotnym).

Zakres zastosowania drewno

Zakres zastosowania tworzywo sztuczne

Zakres zastosowania metal

Zakres zastosowania papier